Μελέτες σύμφωνα με την Ο.Ε.Π.

Η AgriScience είναι μία εταιρεία Συμβολαιακής Έρευνας που λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π/G.L.P.), όπως αυτές ορίζονται από τον Ο.Ο.Σ.Α (O.E.C.D. Series on Principles of Good Laboratory Practice), την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγίες 2004/9/EK και 2004/10/EK) και την εθνική νομοθεσία (Κοινή Υπουργική Απόφαση ΑΧΣ 273/2000).

Μετά από επιτυχή επιθεώρηση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, η AgriScience έλαβε το πρώτο της πιστοποιητικό Ο.Ε.Π. τον Μάιο του 2018, στο οποίο και δηλώνεται ότι έχει οργανωθεί και λειτουργεί ως Πειραματική Μονάδα σύμφωνα με τις αρχές της Ο.Ε.Π. για τη διεξαγωγή μελετών υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Πιστοποιητικό Ο.Ε.Π. 2018Πιστοποιητικό Ο.Ε.Π. 2018

Οι μελέτες Ο.Ε.Π. εκτελούνται με βάση τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (Τ.Δ.Λ.) της AgriScience.

Η AgriScience παρέχει τους ακόλουθους τύπους μελετών Ο.Ε.Π.:

 • Υπολείμματα σε καλλιέργειες (MoR / Decline).
 • Υπολείμματα μετά από εναλλαγή καλλιεργειών.
 • Υπολείμματα μετά από διαβροχή ή άρδευση.
 • Υπολείμματα μετασυλλεκτικά σε αποθηκευμένα προϊόντα.
 • Υπολείμματα μετά από επεξεργασία.
 • Υπολείμματα μετά από επικάλυψη σπόρων και σπορά.
 • Υπολείμματα στο έδαφος.

Συνοπτικά, προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες Ο.Ε.Π.:

 • Διεύθυνση μελέτης και διαχείριση έργων για μελέτες υπολειμμάτων.
 • Δυνατότητα για διαχείριση μελετών σε Πολλαπλούς Τόπους Δοκιμών (Multi-Site trials).
 • Διασφάλιση Ποιότητας με εσωτερική Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Σύνταξη σχεδίων μελέτης ή σχεδίων φάσης αγρού.
 • Επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών στην Ελλάδα.
 • Εφαρμογή σύμφωνα με την Ορθή Γεωργική Πρακτική (G.A.P., Good Agricultural Practice).
 • Εκτέλεση βιοδοκιμών τόσο στον αγρό όσο και στο θερμοκήπιο.
 • Οργάνωση αποστολής δοκιμίων μέσω αεροπορικών μεταφορών ή φορτηγών-καταψυκτών, απευθείας από τον τον πειραματικό σταθμό σε οποιοδήποτε αναλυτικό εργαστήριο επιλογής του χορηγού.
 • Ανάλυση υπολειμμάτων μέσω ενός δικτύου συνεργαζόμενων αναλυτικών εργαστηρίων Ο.Ε.Π.
 • Σύνταξη τελικών εκθέσεων ή εκθέσεων φάσης αγρού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο ΣΚΟΥΛΑΚΗ.